TMO AKŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİNE VERİ GİRİŞ ELEMANI VE NUMUNECİ HİZMETİ SATIN ALIMI İŞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) KONYA AKŞEHIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBu haber 2016-06-10 05:06:52 eklenmiş ve 1523 kez görüntülenmiştir.
TMO Akşehir Şube Müdürlüğü Ve Bağlı İşyerlerine Veri Giriş Elemanı ve Numuneci Hizmeti Satın Alımı İşi  hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale  edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/211236 
1-İdarenin 
a) Adresi : İstasyon Mah. Seyyid Mahmud Hayrani Cad. No:52/1 
 42550  AKŞEHİR/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : 3328131200 - 3328130140 
c) Elektronik Posta Adresi : aksehir.sube@tmo.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır. 
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer : TMO AKŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AKŞEHİR / KONYA 
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2016, işin bitiş tarihi 30.09.2016 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : İSTASYON MAH. SEYYİD MAHMUT HAYRANİ CAD. 
 NO:52/1 AKŞEHİR/KONYA 
b) Tarihi ve saati : 27.06.2016 - 11:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek  odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel  kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir  Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil  Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya  teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Kamu veya Özel Sektörde Personel çalıştırmaya ilişkin işler 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO AKŞEHİR ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ SERVİS ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO AKŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM SERVİS ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her  bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Basın: 357
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Kur Alış Satış
Dolar 5.3015 5.3227
Euro 5.9916 6.0156
Sterlin 6.8360 6.8868
Arşiv Arama
- -
Anket
İstasyon Gazetesi
© Copyright 2014 İstasyon Gazetesi. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA