KONYA AKŞEHİR ÇAMLI REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI PLANLAMA VE PROJE YAPIMI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 2016-05-31 10:37:09 eklenmiş ve 1345 kez görüntülenmiştir.

KONYA AKŞEHİR ÇAMLI REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI PLANLAMA VE PROJE YAPIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/183687

1-İdarenin

a) Adresi

:

Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2462241104 - 2462241116

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi18@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Regülatör ve Sulamasının Planlama ve Projelendirilme İşlerinin Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KONYA AKŞEHİR ÇAMLI KÖYÜ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 180(Yüzseksen) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA

b) Tarihi ve saati

:

28.06.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tek bir sözleşme kapsamında baraj, gölet, gölet ve sulaması planlama raporu ve/veya projesi yapmış olmak.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “teklif fiyatı”, “kalite ve nitelik” ve “teknik değerlendirme” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.

Teknik değerlendirme gereği asgari bir puan sınırı olmayıp asgari yeterliği sağlayan tüm istekliler bu kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.

Puanlama için istenen belgelerde aranan şartlar;

- Bu şartnamenin 7.5.1 Maddesinde asgari miktarı ve 7.6 Maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerden bir adet belgeye en fazla iki adet benzer işe ait iş deneyim belgesi ilave edilerek toplam en fazla üç adet İş Deneyim Belgesi sunulabilecek ve bu belgeler için ayrı bir standart form istenmeyecektir.

- Yönetici kadrosu ve teknik personel için ayrıntılı bilgiye Madde 47.1’de yer verilmektedir.

35.1.1.  Değerlendirme teklif fiyatı, kalite ve nitelik ve teknik değerlendirme olmak üzere üç aşamada yapılır. Bu aşamaların ağırlık oranları aşağıdaki gibidir.

Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayıları:

1) Teklif Fiyatı Katsayısı = 0,50

2) Kalite ve Nitelik Katsayısı = 0,26

3) Teknik Değerlendirme Katsayısı = 0,24

Toplam = 1.00

35.1.1.a Teklif fiyatı puanlaması (50 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; PM = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

PM                  : Teklif fiyatı teklif puanı,

TFmin             : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif  

                          fiyatı,

TF                   : İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

35.1.1.b Kalite ve nitelik puanlaması (26 PUAN)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 26 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No

Poz No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Aralık (e oranı)

Aralık (e oranı)

Puan

1

P-01

Proje Yapımı

götürü

55(dahil)

60(dahil)

8

2

P-02

Her Türlü  Zeminde Temel Sondaj Kuyusu Açılması

m

15(dahil)

22(dahil)

8

3

P-03

1/1000 lik Harita Yapımı

ha

1(dahil)

5(dahil)

2

4

P-04

1/2000 lik Harita Yapımı

km

1(dahil)

5(dahil)

2

5

P-05

1/5000 lik Harita Yapımı

ha

10(dahil)

18(dahil)

6

Puanlama Aşağıdaki Örnekte Belirtildiği Gibi Yapılacaktır;

İsteklinin Teklifi;

A

B

 

Sıra No

Iş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

1

P-01

Proje Yapımı

götürü

....

....

...

2

P-02

Her Türlü  Zeminde Temel Sondaj Kuyusu Açılması

m

a

b

c

3

P-03

Harita Yapılması İşleri

ha

...

...

...

4

P-04

...

....

....

...

...

5

P-05

...

...

....

.....

...

 

TOPLAM TUTAR

d

Yüklenicinin P-02 nolu pozda puan hesabı yapılırken

a: P-02  pozunun miktarı

b: P-02  pozunun istekli tarafından verilen fiyatı

c: P-02  pozunun tutarı

d: İsteklinin ihaleye verdiği toplam teklif tutarı

e: İsteklinin P-02  pozu oranı

P-02  poza ait tutar c=a*b

P-02  nin teklife oranı  e=(c/d)*100

e oranı eğer belirtilen oranlar arasında kalıyor ise istekli belirtilen puanı

alacaktır.

Belirtilen oranlar arasında kalmıyor ise istekli puan alamayacaktır.

PKİ = Kalite ve Nitelik Teklif Puanı bu bölümde alınan puanların toplamıdır.

35.1.1.c Teknik Değerlendirme Puanlama Kriterleri (24 PUAN)

Kriter

Puan

A) Benzer Nitelik ve Ölçekteki İşlerde Deneyimleri

[12]

B) Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel

[12]

                                                5 Yıl Mesleki Deneyim İle Birlikte

 

Sözleşmeli İstihdam ( Taahhüt)

[8]

SGK lı İstihdam (kendi personeli)

[12]

TOPLAM

[24]

A) Benzer Nitelik ve Ölçekteki İşlerde Deneyimleri (Toplam 12 puan):

İstekli idari şartname 7.6 maddesinde istenilen ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Bu belgelerin değerlendirilmesinde her işe ait tek bir belge sunulması şartıyla en fazla 3 adet benzer iş deneyim tutarları toplanacaktır.

İsteklinin toplam benzer iş miktarı, 250 000,00 TL (İki yüz elli bin Türk Lirası)’ nin

a) 2 katına eşit ve fazla ise [12] Puan

b) Yarısına eşit ise [4] Puan

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır. Benzer işlerde deneyim puanı maksimum 12 puan olup benzer iş miktarının, maksimum puan için kabul edilen iş miktarından fazla olması durumunda da bu puan aşılamaz. İş ortaklıklarında, pilot ortağın iş deneyimi değerlendirmeye alınır.

B) Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel (Toplam 12 puan):

İstekli Madde 47.1 de belirtilen şartlarda sunduğu personelin nitelik ve istihdam durumuna göre aşağıdaki tabloda açıklanmış olan puanları alacaktır.

 

Mesleki Deneyim (5 yıl)

 

 

Sözleşmeli İstihdam (taahhüt)

SGK’lı İstihdam (kendi personeli)

Proje Müdürü

2,30

3,4

İnşaat Mühendisi

1,30

2

İnşaat Mühendisi

1,00

2

Jeoloji Mühendisi

1,00

1,5

Meteoroloji Mühendisi

0,80

1,2

Ziraat Mühendisi

0,80

1,2

Harita Mühendisi

0,80

1,2

TOPLAM PUAN            

8

12

Herhangi bir personelin mesleki deneyimi ve istihdam durumu yukarıda belirtilen tablodaki kriterleri sağlamadığında o personelden puan alınamayacaktır.

Teknik Değerlendirme Teknik Puanı :PTİ tabloda gösterildiği şekilde hesaplanacaktır;

35.1.2.  İhalenin sonuçlandırılması

- İsteklilere ait teknik ve mali puanlar toplanarak toplam puan tespit edilir.

P= PM + PKİ + PTİ

Bu formülde;

P = Toplam Puan

PM = Teklif Fiyatı Teklif Puanı

PKİ = Kalite ve Nitelik Teklif Puanı

PTİ = Teknik Değerlendirme Teklif Puanı

35.1.2.a Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

35.1.3  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan, isteklinin sunduğu teklif bedelidir.

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

 

 

Basın: 345924

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Kur Alış Satış
Dolar 5.3015 5.3227
Euro 5.9916 6.0156
Sterlin 6.8360 6.8868
Arşiv Arama
- -
Anket
İstasyon Gazetesi
© Copyright 2014 İstasyon Gazetesi. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA