İHALE İLANI MEYVE VE SEBZE (22 KISIM) 31 İNCİ İKMAL MERKEZ K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY AŞKBANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIKBu haber 2016-04-28 05:50:17 eklenmiş ve 1096 kez görüntülenmiştir.
MEYVE VE SEBZE (22 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2016/129369
1-İdarenin
a) Adresi :YARENLER MAHALLESI 24 AGUSTOS BULVARI ŞEHİT ONB.
    ŞÜKRÜ YILDIZ KISLASI 42550 AKŞEHİR AKŞEHİR/KONYA
b) Telefon ve faks numarası   :3328131101 - 3328135903
c) Elektronik Posta Adresi :ikmmrkk31@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
 internet adresi (varsa)   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :SEBZE VE MEYVE (22 KISIM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir
b) Teslim yeri :31’inci İkm.Mrk.K.lığıMlz.Ynt.Mrk.A.liği Akşehir/KONYA
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren ihale dokümanı EK-A’da (Alıma Ait Diğer Bilgiler) belirtilen teslim programına uygun olarak işe başlanacaktır.İhale dokümanı EK-A çizelgesinde (Alıma Ait Diğer Bilgiler) belirtilen tarihlerden önce sözleşmenin imzalanması halinde işe başlama tarihi belirtilen tarihler olacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmelerin yürürlüğe girmesinin öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde işe başlama talimatında belirtilen tarihten itibaren işe başlanacak ve işin bitiş tarihinde sona erecektir. İşe başlama talimatı sözleşmenin imzalanması sırasında, sözleşme ile birlikte yazılı olarak İhale Komisyon Başkanlığınca yapılacak ve sözleşme dosyası ile birlikte dağıtılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :31’inci İkm.Mrk.K.lığıİhl.Koms.Bşk.lığı Akşehir/KONYA
b) Tarihi ve saati :05.05.2016 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 31’inci İkm.Mrk.K.lığıİhl.Koms.Bşk.lığı Akşehir/KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 31’inci İkm.Mrk.K.lığıİhl.Koms.Bşk.lığı Akşehir/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
                                                                            Basın: 318181
 
 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Kur Alış Satış
Dolar 5.3015 5.3227
Euro 5.9916 6.0156
Sterlin 6.8360 6.8868
Arşiv Arama
- -
Anket
İstasyon Gazetesi
© Copyright 2014 İstasyon Gazetesi. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA