1 KALEM MEDİKAL GAZ DEVLET HASTANESİ -AKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU



Bu haber 2016-04-25 04:55:04 eklenmiş ve 1123 kez görüntülenmiştir.
1 KALEM MEDİKAL GAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası            :2016/136456
1-İdarenin
a) Adresi                               :Seyran Mh. Dr.Vahdi Yamalık Cad. 
                                                No:27/129 4255- 42560 AKŞEHİR/KONYA
b) Telefon ve faks numarası    :3328122400 - 3328137905
c) Elektronik Posta Adresi      :konyadhs1.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 KALEM MEDİKAL GAZ LIMI 
(TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN % 99.5 SAFLIK (DÖKME GAZ) ) 
100.000 KİLOOGRAM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                                                şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                           :Akşehir Devlet Hastanesi Oksijen Tankı
c) Teslim tarihi:     Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, İdarenin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir. İdare, sözleşme süresi içerisinde yükleniciye yapacağı ihtiyaç bildirimi sonrasında, İdarece istenilen miktar kadar teslimat yapacaktır. Bir başka deyişle, teslimat partiler halinde yapılacaktır. Yüklenici üzerine ihale edilen malların tamamını gönderemez. Sözleşme çerçevesinde evsafına uygun olmayan malzeme teslimi yapılmayacaktır. Teslim öncesinde İdarenin görüşü alınarak güvenlik önlemlerinin alınması sağlanacaktır. Oluşabilecek her türlü kazadan yüklenici sorumludur.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer     :Akşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği 
Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati                     :02.05.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
 *Yüklenici firma üretici ise Sağlık Bakanlığı’ndan üretme izin belgesine haiz olacak ve ihale dosyasında sunacaktır. 
*Yüklenici firma üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu Medikal Amaçlı Oksijen Üretme izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu Medikal gaz depolama veya dağıtım veya dolum izin belgesini veya bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış depolama ve satış tesisi izin belgesini ihale dosyasında sunacaktır
*Medikal Gaz satış yeri ise; a ve b maddelerinde yazılı olan belgelerin yanında İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı satış yeri izin belgesini ihale dosyasında sunacaktır
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içerecek belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akşehir Devlet Hastanes Baştabipliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Basın: 313875
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
İstasyon Gazetesi
© Copyright 2014 İstasyon Gazetesi. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA